Zapytanie ofertowe
O FIRMIE OGRZEWANIE KOMINKOWE WYDARZENIA PROJEKTY UNIJNE GALERIA KONTAKT
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe

WYROBY ODLEWNI KORNAK

Zapytanie ofertowe

WKŁADY KOMINKOWE

WKŁADY DO AKUMULACJI

Zapytanie ofertowe

WKŁADY KOMINKOWE

PIECE WOLNOSTOJĄCE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ŻELIWNE SŁUPKI DROGOWE

POZOSTAŁE ODLEWY

Zapytanie ofertowe

POLECAMY:Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

„KORNAK” spółka jawna
Adamowice 26
96-320 Mszczonów
Adamowice 30.05.2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1

I. ZAMAWIAJĄCY

„KORNAK” spółka jawna Adamowice 26 , 96-320 Mszczonów NIP:838-000-54-03, REGON:750012838

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja koncepcji restrukturyzacji techniczno-technologicznej w ramach projektu pt. ”Wzrost konkurencyjności odlewni żeliwa „KORNAK” poprzez modernizację zakładu”.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr.1 do niniejszego zapytania.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2011 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kominki@kornak.pl, poczty, faksu, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: „KORNAK” spółka jawna Adamowice 26 , 96-320 Mszczonów do dnia 30.06.2010 do godziny 16.00 .
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.07.2010, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w tym dniu o godzinie 14.00. w siedzibie firmy „KORNAK” spółka jawna Adamowice 26 , 96-320 Mszczonów oraz na stronie internetowej pod adresem www.kornak.pl.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kornak.pl.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena – 70 % (kryterium przeważające lub jedyne ze względu na zapis „Beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę”)
 2. Referencje – 20 %
 3. Termin wykonania – 10%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kornak.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Maciej Kornak pod adresem email: kominki@kornak.pl

IX. ZAŁĄCZNIKIZapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe